ĐH Đông Á “bắt tay” trực tuyến với Nagasaki đưa sinh viên sang Nhật thực tập nghề và làm việc