Thông báo về việc Công bố thể lệ chấm chọn và thay đổi thời gian Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  84 /TB-ĐHĐA-NCKH

Đà Nẵng, ngày  20  tháng 06  năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

V.v Công bố thể lệ chấm chọn và thay đổi thời gian

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020

 

 
 

 

                             Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Trường Đại học Đông Á tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020. Cuộc thi là hoạt động thường niên dành cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn. Kết quả cuộc thi nhằm chọn lựa những đề tài có chất lượng cao để trao giải thưởng, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. Đồng thời, lựa chọn những đề tài có chất lượng cao tham dự giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cũng như nhiều cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học khác.

Kế hoạch của Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020 đã được ban hành trong Kế hoạch số 34/KH-ĐHĐA-NCKH ngày 21 tháng 05 năm 2020. Nay Ban Tổ chức Hội nghị thông báo thể lệ chấm chọn của cuộc thi và thời gian triển khai thực hiện đề tài đến các đơn vị liên quan (được cụ thể trong file đính kèm). Thời gian triển khai thực hiện kế hoạch có một số thay đổi do đó đề nghị các đơn vị theo dõi để thực hiện.

Trường Đại học Đông Á thông báo và đề nghị lãnh đạo các đơn vị liên quan triển khai để giảng viên và sinh viên trong đơn vị được biết và tích cực hưởng ứng.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Khoa học, điện thoại nội bộ: 136, email: nckh@donga.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến cô Quỳnh Như, điện thoại: 0905 705 847, email: nhuntq@donga.edu.vn.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- BGH (Báo cáo);

- Lưu VT, P.KH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

ThS. Lương Minh Sâm

 

PHỤ LỤC 1

THỂ LỆ CHẤM CHỌN

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông báo số 84 /TB-ĐHĐA-NCKH ngày  20  tháng  06  năm 2020)

 

1. Mục đích

- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đổi mới sáng tạo trong sinh viên (SV) toàn Trường.

 • Tạo diễn đàn để SV toàn trường có điều kiện chia sẻ và cập nhật kiến thức giữa các ngành với nhau. Đồng thời, đây là cơ hội để SV hoàn thiện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học.
 • Phát huy tính sáng tạo trong SV: từ đề tài nghiên cứu khoa học trở thành các ý tưởng sáng tạo, tạo động lực để các em khởi nghiệp trong tương lai.

2. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường là SV đang theo học tại Trường Đại học Đông Á.

3. Yêu cầu chung

Các đề tài nghiên cứu gửi tham gia hội nghị của Trường Đại học Đông Á phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Gợi mở và giải quyết những vấn đề mới trong lĩnh vực khoa học-công nghệ của từng chuyên ngành riêng biệt.
 • Có tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực trong học tập và/hoặc trong thực tiễn đời sống.
 • Đề tài có định hướng khởi nghiệp tốt.

4. Phương thức tham gia và hình thức gửi bài báo cáo:

 • Phương thức tham gia: Mỗi đề tài SV NCKH do một hay nhiều SV thực hiện (tối đa 05 SV). Phải xác định và ghi rõ họ tên 01 cá nhân chịu trách nhiệm chính (bôi đậm).
 • Hình thức báo cáo: Báo cáo gửi về Phòng Khoa học để dự thi phải được viết dưới hình thức bài báo khoa học (theo mẫu 03/HN-SV NCKH – Ban hành kèm theo Kế hoạch số 34/KH-ĐHĐA-NCKH ngày 21/05/2020) và không giới hạn số trang viết.

5. Tiêu chí đánh giá

5.1. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học:

5.1.1. Đối với báo cáo powerpoint: (Thời gian tối đa là 15 phút/1 báo cáo)

 • Mục tiêu, ý nghĩa và tính thực tiễn của đề tài
 • Nội dung chuyên môn và phương pháp nghiên cứu
 • Hình thức trình bày.
 • Đề tài có bài báo được Hội đồng phản biện chấp thuận đăng trên Tập san chuyên đề Khoa học và Giáo dục của nhà trường.
 • Điểm trừ (quá 3-5 phút trừ 5 điểm, quá 10 phút trừ 10 điểm, quá 15 phút không tính điểm).

5.1.2. Đối với báo cáo poster (thời gian tối đa là 10 phút/1 báo cáo)

 • Mục tiêu, ý nghĩa và tính thực tiễn của đề tài.
 • Nội dung chuyên môn và phương pháp nghiên cứu.
 • Hình thức trình bày.
 • Đề tài có bài báo được Hội đồng phản biện chấp thuận đăng trên Tập san chuyên đề Khoa học và Giáo dục của nhà trường.

5.2. Giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp

 • Ý tưởng;
 • Khách hàng;
 • Thị trường;
 •  Sản phẩm;
 • Thuyết trình và trả lời câu hỏi.

6. Đánh giá và trao giải

6.1. Đánh giá

Trên cơ sở kết quả đánh giá và đề xuất từ các khoa, hội đồng chấm cấp trường sẽ chấm chọn như sau:

- Vòng 1: Trước khi hội nghị diễn ra, bài báo được gửi đi phản biện độc lập với 02 hội đồng phản biện: Khối ngành Kinh tế - Xã hội, Khối ngành Khoa học – Kỹ thuật.

- Vòng 2: Ngày tổ chức hội nghị:

+ Các đề tài đăng ký dự thi theo 02 hình thức: Báo cáo powerpoint và báo cáo poster sẽ trình bày toàn bộ báo cáo trước  Ban thẩm định nội dung.

+ Phần ý tưởng khởi nghiệp:

Đối với báo cáo power point: SV trình bày ở 2-3 slide cuối cùng của báo cáo.

Đối với báo cáo poster: SV trình bày trong phần “Định hướng khởi nghiệp” theo mẫu 04/HN-SV NCKH.

6.2. Trao giải

Ban thẩm định nội dung sẽ chấm chọn theo thang điểm Ban tổ chức đưa ra và trao giải theo 02 nội dung:

 • Giải thưởng về nghiên cứu khoa học.
 • Giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp.

7. Quyền lợi của các đội thi đạt giải

 • Tất cả các đội tham gia hội nghị đều nhận được giấy chứng nhận có thành tích trong nghiên cứu khoa học.
 • Các đề tài đạt giải được trao giấy khen và tiền thưởng kèm theo.

8. Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân tham gia

 • Khoa có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu đề tài đúng thời hạn; nhắc nhở, đôn đốc GV hướng dẫn và SV thực hiện đề tài thực hiện đúng các mốc thời gian quy định trong quá trình triển khai thực hiện hội nghị (bảng thời gian đính kèm).
 • Khoa có trách nhiệm nộp danh sách SV báo cáo tại hội nghị, danh sách CBGV, SV tham dự hội nghị theo đúng các mốc thời gian dưới đây (bảng thời gian đính kèm).
 • Các GV hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn SV thực hiện đề tài, nộp báo cáo về Phòng Khoa học dưới hình thức một bài báo khoa học đúng quy định, đúng tiến độ.
 • Tác giả, thành viên tham gia đề tài SV NCKH và người hướng dẫn phải tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc đối với nội dung trình bày trong đề tài.

9. Thay đổi các mốc thời gian thực hiện kế hoạch

Để đảm bảo thời gian cho hoạt động phản biện các bài báo trước khi hội nghị diễn ra, Ban Tổ chức thông báo thay đổi thời gian triển khai, cụ thể như sau:

NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019-2020

 

TT

Nội dung công việc

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

1

Khoa tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV

Trước ngày 10/07/2020

Khoa

 

 

2

Khoa lập danh sách CBGV và SV tham dự Hội nghị, gửi về Phòng Khoa học

05/07/2020 – 07/07/2020

Khoa

Mẫu 01/KH-SV NCKH (Phụ lục Kế hoạch số 34 KH-ĐHĐA-NCKH ngày 21/05/2020)

3

Khoa lập danh sách SV/ nhóm SV tham gia báo cáo, gửi về Phòng Khoa học

08/07/2020-10/07/2020

Khoa

Mẫu 02/KH-SV NCKH (Phụ lục Kế hoạch số 34 KH-ĐHĐA-NCKH ngày 21/05/2020)

4

Nộp bài báo về Phòng Khoa học

10/07/2020 – 12/07/2020

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

Mẫu 03/KH-SV NCKH (Phụ lục Kế hoạch số 34 KH-ĐHĐA-NCKH ngày 21/05/2020)

5

- Nộp file trình chiếu đối với các đề tài báo cáo dưới hình thức powerpoint về Phòng Khoa học

- Nộp bản in khổ A0 đối với các báo cáo dưới hình thức poster về Phòng Khoa học

15/07/2020-18/07/2020

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

6

Phòng Khoa học gửi bài báo đi phản biện

12/07/2020 – 18/07/2020

- Phòng Khoa học

- Hội đồng phản biện bài báo

 

7

Hội đồng phản biện họp thống nhất các bài báo đủ điều kiện đăng trên Tập san chuyên đề Khoa học và Giáo dục của nhà trường

19/07/2020

Hội đồng phản biện bài báo

 

8

Họp Ban thẩm định nội dung của đề tài trước khi diễn ra hội nghị

22/07/2020

- Ban thẩm định nội dung

- Ban tổ chức

 

9

Tổ chức hội nghị

24/07/2020

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- GV , SV đăng ký tham dự hội nghị

- Khoa (đôn đốc)

 

10

Sinh viên/nhóm sinh viên báo cáo poster có mặt lúc 7h sáng tại Phòng Khoa học để nhận lại bản poster và tiến hành treo tại tiền sảnh Hội trường Edison

24/07/2020

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

11

Sinh viên/nhóm sinh viên có báo cáo poster có mặt tại khu vực treo báo cáo vào lúc 8h30 sáng để trình bày nội dung báo cáo

24/07/2020

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

12

Nộp bài hoàn thiện sau phản biện đối với những bài báo được chấp thuận đăng trên Tập san chuyên đề Khoa học và Giáo dục của nhà trường về Phòng Khoa học

30/7/2020

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BÀI BÁO KHOA HỌC

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC: 2019-2020

(Kèm theo Thông báo số 84 /TB-ĐHĐA-NCKH ngày  20  tháng 06  năm 2020)

 

 
 

 

TT

Tên thành viên

Nhiệm vụ trong Hội đồng

Ban Khoa học – Kỹ thuật

1

TS. Nguyễn Anh Duy

Trưởng ban

2

TS. Đỗ Sính

Uỷ viên

3

ThS. Phan Viết Chính

Uỷ viên

4

ThS. Đặng Ngọc Lực

Uỷ viên

5

ThS. Lê Minh Xuân

Uỷ viên

6

ThS. Hoàng Phúc Hồng Trang

Thư ký

Ban Kinh tế  - Xã hội

1

TS. Trần Thiện Vũ

Trưởng ban

2

TS. Bùi Văn Viễn

Uỷ viên

3

ThS. Đặng Thị Kim Thoa

Uỷ viên

4

ThS. Vương Hữu Vĩnh

Uỷ viên

5

ThS. Dương Công Danh

Uỷ viên

6

ThS. Nguyễn Thị Minh Trang

Thư ký