GIỚI THIỆU

 

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh trường Đại học Đông Á được thành lập vào tháng 9 năm 2007 trên cơ sở Tổ bộ môn tiếng Anh của trường trung cấp chuyên nghiệp Công Kỹ Nghệ Đông Á, sau đó phát triển thành trường Cao đẳng Đông Á và đến nay là trường Đại học Đông Á - một trong những trường Đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chức năng

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa có chức năng tổ chức thực hiện việc giảng dạy môn tiếng Anh cho SV toàn trường ở tất cả các bậc học, ngành học đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ, sứ mệnh của Nhà trường. Đó là sinh viên tốt nghiệp phải giao tiếp tốt một ngoại ngữ - tiếng Anh và giúp SV đạt được điểm chuẩn đầu ra theo hướng IELTS và B1 của Cambridge.

Nhiệm vụ

1. Đào tạo và giảng dạy

 • Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần tiếng Anh trong nhà trường;
 • Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa;
 • Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cùng với các ngành khác trong nhà trường;
 • Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cho SV từng Khoa trong trường;
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành thuộc khoa;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập - hiện đang áp dụng phương pháp dạy và học tích cực; đề xuất xây dựng kế hoạch xây dựng phòng LAB để SV thực hành;
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;
 • Triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên hiểu biết thêm thực tế và nắm được các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường, như: các cuộc thi HSSV giỏi tiếng Anh 3 cấp (lớp, trường, khoa) tối thiểu 3 lần/ năm, sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh định kỳ 01 lần/ tháng, ... nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho SV thực hành tiếng, đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh giao tiếp trong SV trường Đại học Đông Á, …

2. Nghiên cứu khoa học

 • Thông báo và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Bộ và các cơ quan nhà nước khác;
 • Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa;
 • Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy định của trường.

3. Quản lý nguồn nhân lực

 • Quản lý giảng viên, cán bộ thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;
 • Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ của Khoa;
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa;
 • Quan hệ với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa.