Thông báo Về việc tạm hoãn Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Năm học 2020-2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

 

 

   Số:  813 /TB-ĐHĐA-NCKH                                  Đà Nẵng, ngày  24  tháng   06   năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

Năm học 2020-2021

 

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô thuộc các Khoa

 

            Căn cứ Thông báo kết luận cuộc họp số 722/TB-ĐHĐA-NCKH ngày 03/06/2021, Cuộc thi SV NCKH cấp trường năm học 2020-2021 sẽ được tổ chức vào ngày 25/06/2021. Tuy nhiên, cho đến nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, SV ở các tỉnh chưa học tập trung tại trường. Do đó, Phòng QL. Khoa học thông báo tạm hoãn việc tổ chức Cuộc thi SV NCKH năm học 2020-2021. Thời gian tổ chức cuộc thi sẽ được thông báo đến quý thầy cô sớm nhất tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh.

            Phòng QL. Khoa học tiếp tục nhận các sản phẩm tham gia dự thi của SV các khoa để thực hiện các nội dung công việc liên quan trước khi diễn ra cuộc thi.

Thông tin chi tiết hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ: Phòng QL. Khoa học, điện thoại nội bộ: 148, email: nckh@donga.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến cô Quỳnh Như, điện thoại: 0905 705 847, email: nhuntq@donga.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- BGH (Báo cáo);

- Lưu VT, P.KH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                

                            (Đã ký)

 

 

Lương Minh Sâm