Thông báo về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1112/TB-ĐHĐA-CTSV

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

 

 
 

 

      Căn cứ Kế hoạch số 336/KH-BGDĐT ngày 05/4/2021 về việc tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;

      Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2021 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;

      Căn cứ Công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 về việc tổ chức hưởng ứng Lễ phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;

      Căn cứ Công văn số 2682/SGDĐT-CTTrTT ngày 11/9/2021 về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;         

      Thực hiện Kế hoạch số 1095/KH-ĐHĐA-TCTKN ngày 13/9/2021 của Trường Đại học Đông Á về việc tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;

      Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nhà trường thông báo và yêu cầu toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên (dưới 35 tuổi) và sinh viên (GVCBNV và SV) tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi như sau:

      I. Thời gian, các vòng thi và đối tượng dự thi

      1. Thời gian

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 28/11/2021.

      2. Các vòng thi

      2.1. Vòng loại: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.

      - Tuần 1: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 19/9/2021.

      - Tuần 2: Từ 09h00 ngày 27/9/2021 đến 22h00 ngày 03/10/2021.

      - Tuần 3: Từ 09h00 ngày 11/10/2021 đến 22h00 ngày 17/10/2021.

      - Tuần 4: Từ 09h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.

      Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ Sáu của tuần kế tiếp.

      - Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào 09h00 ngày 05/11/2021.

      2.2.  Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 08/11/2021 đến 22h00 ngày 14/11/2021.

      Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00 ngày 19/11/2021.

      2.3 Vòng Chung kết: Từ 9h00 đến 22h00 ngày 28/11/2021.

      Công bố kết quả xét các giải cá nhân của các bảng thi vào 09h00 ngày 30/11/2021.

      3. Đối tượng dự thi

- Tất cả SV đang theo học tại trường Đại học Đông Á - Bảng B;

- GVCBNV Nhà trường, những người quan tâm dự thi (dưới 35 tuổi) - Bảng C.

     

II. Nội dung và hình thức và thể lệ Cuộc thi

1. Nội dung

-Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986 - 2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

      2. Hình thức thi

      Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi (từ vòng loại đến vòng chung kết).

      3. Thể lệ Cuộc thi

      - Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn, thi thử từ 09h00 ngày 23/8/2021. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

      - Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

      - Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử: 

  http://hocvalamtheobac.vnhttp://www.moet.gov.vnhttp://www.doanthanhnien.vnhttp://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

      III. Giải thưởng

      1. Giải thưởng từ Ban tổ chức

      Xem trong trang thông tin điện tử nêu trên.

      2. Giải thưởng từ Nhà trường

TT

Cơ cấu Giải thưởng

Số lượng giải thưởng

Tiền thưởng

Tổng tiền thưởng

1

Giải nhất

01

1.000.000

1.000.000

2

Giải nhì

02

500.000

1.000.000

3

Giải ba

02

300.000

600.000

4

Giải khuyến khích

03

200.000

600.000

Tổng cộng

3.200.000

Bằng chữ: Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn.

      Cuộc thi là một hoạt động có ý nghĩa tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường Đại học Đông Á nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà trường yêu cầu toàn thể GVCBNV và SV tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa và góp phần vào sự thành công của Cuộc thi./.

Nơi nhận:                                                                                      

- BGH (để chỉ đạo);     

- Các đơn vị thuộc trường (để đôn đốc)                                                                            

- CBGV,CVHT, SV (để thực hiện);

- Lưu: VT, QLĐT-CTSV.                                        

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. LƯƠNG MINH SÂM