Thông báo số 3 về việc sẵn sàng giảng dạy và học tập online trên phần mềm Canvas từ 22/02/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  155 /TB-ĐHĐA-BLMS

 

                   Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO (số 3)

Vv sẵn sàng giảng dạy và học tập online trên phần mềm Canvas từ 22/02/2021

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Coivd-19 trong cả nước, sinh viên (SV) đang ở các tỉnh thành có thể sẽ chưa về trường học tập từ ngày 22/02. Để đảm bảo tiến độ học tập, Thầy và trò cùng quyết tâm như sau:

Tất cả các lớp SV học tập trực tuyến qua hệ thống Elearning Canvas tại địa chỉ https://courses.donga.edu.vn/ từ ngày 22/02/2021. SV được cung cấp học liệu để học tập trên hệ thống Canvas, giảng viên (GV) gặp SV trực tuyến thông qua các công cụ BigBlueButton, Google Meeting.

SV cần chuẩn bị máy tính để học tập online từ ngày 22/02/2021; Sử dụng email theo tên miền @donga.edu.vn (đã được cung cấp từ đầu khóa học) để học tập trên hệ thống.

Tuần đầu tiên, từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021 SV được GV và khoa hướng dẫn học tập trên hệ thống Canvas để sử dụng thành thạo. CVHT hỗ trợ cho SV các lớp mình chủ nhiệm trong thời gian này. SV thạo phương pháp học tập trên hệ thống sẽ được GV mời vào nhóm hỗ trợ học tập cho lớp.

Sau đó, SV sẽ học liên tục cho đến khi có thông báo về tình hình dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, đảm bảo an toàn cho Thầy Cô và SV mình.

Lãnh đạo khoa, CVHT thông báo, hỗ trợ SV mình chuẩn bị các điều kiện học tập phù hợp nhất để đảm bảo chất lượng và tiến độ học tập.

Lãnh đạo khoa, Thầy Cô, SV và toàn trường nỗ lực vượt qua dịch bệnh, cùng đất nước phát triển.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Khoa, phòng, TT;                                                        - Lưu: VT, BLMS.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Nguyễn Thị Anh Đào