TB v/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2021

Phòng Quản lý khoa học nhận được Thông báo số 12/TB-SKHCN ngày 28/1/2021 của Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2021. 

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cơ quan, đơn vị có thể đặt hàng các vấn đề, nhiệm vụ khoa học, công nghệ cần giải quyết để mời các tổ chức, nhà khoa học thực hiện.

Nội dung đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện theo các biểu mẫu sau:

  • Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cáp thành phố (theo mẫu 01 của Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN): 01 bản
  • Phiếu đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (theo mẫu 02 của Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN): 01 bản

Nội dung đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện theo các biểu mẫu sau:

  • Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (theo mẫu CS01 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-SKHCN): 01 bản
  • Phiếu đề xuất thực hiện mô hình (theo mẫu CS2 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-SKHCN): 01 bản

Các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ:  https://dost.danang.gov.vn/ -Phần hướng dẫn hoạt động KH&CN/ Đăng ký đề tài khoa học.

Thời gian nhận đề xuất, đặt hàng: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các đề xuất, đặt hàng thường xuyên, liên tục trong năm. Đối với các đề xuất, đặt hàng đợt 1 năm 2021, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 12/03/2021.

Theo thông tin nhận được, các nhiệm vụ trọng tâm của TP hiện tại bao gồm các hướng như sau:

- Smart city

- AI - trí tuệ thông minh (trong tất cả các lĩnh vực)

- Nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thực phẩm, chế biến

- Dược học, bào chế sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên 

- Kinh tế, kinh doanh, du lịch gắn liền với chuyển đổi số và kinh doanh thời Covid

- Các ngành kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển của thành phố

- Các ý tưởng sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp cũng được quan tâm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, ĐT: 0236.3830215

Email: qlkhskhcn@danang.gov.vn