Ngôn ngữ Anh (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Văn hóa tổ chức 1
Phương pháp học đại học 1
Tin học đại cương 2
Pronunciation 2
Practical Grammar 2
Listening Skill 1 2
Speaking Skill 1 2
Reading Comprehension 1 2
Writing Skill 1 1
Language 1 1
Học kỳ 2 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Kỹ năng giao tiếp thực hành 1
Tin học văn phòng 2
Listening Skill 2 2
Speaking Skill 2 2
Writing Skill 2 2
Reading Comprehension 2 2
Phonology and Morphology 2
Language 2 1
Thể dục và điền kinh 1
Giáo dục quốc phòng 8
Năm 2 Học kỳ 3 Xác suất và thống kê 2
Chuẩn MOS-Word 2
Văn hóa Mỹ 2
Tổng quan Du lịch 3
Reading Comprehension 3 2
Listening Skill 3 2
Writing Skill 3 2
Speaking Skill 3 2
Syntax 2
Language 3 1
Giáo dục thể chất 1 1
Học kỳ 4 Nghiên cứu khoa học 1
Reading Comprehension 4 2
Listening Skill 4 2
Writing Skill 4 2
Speaking Skill 4 2
Language 4 1
Thực tập ngôn ngữ tại các tổ chức NGO (2,5 tháng) 3
Advanced English 1 3
Giáo dục thể chất 1
Năm 3 Học kỳ 5 Pháp luật đại cương 2
Language 5 1
Tâm lý khách du lịch 2
Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn viên 2
Lý thuyết và thực hành nghề lễ tân 3
English for Tourism 1 2
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3
Advanced English 2 3
Tiếng Nhật 1 3
Học kỳ 6 English for Tourism 2 3
Translation 1 2
Interpreting 1 2
Theoryof Translation 2
Thực tập nghề du lịch tại doang nghiệp (3 tháng) 3
Language 6 1
Tiếng Nhật 2 3
Năm 4 Học kỳ 7 Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam 2
Triết học 2
Tiếng Nhật 3 2
Lịch sử văn minh thế giới 2
Ngôn ngữ đối chiếu 2
Giao thoa văn hóa 2
Semantics 2
Translation 2 3
Interpreting 2 3
Language 7 1
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp 4
Khóa luận tốt nghiệp 6