Một Ngày Trải Nghiệm Khối Ngành Ngôn Ngữ Của Học Sinh THPT - Thử Thách Khám Phá Cùng UDA