Thông báo V.v tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020-2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  327/TB-ĐHĐA-NCKH

Đà Nẵng, ngày  12   tháng   năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V.v tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020-2021

 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Trường Đại học Đông Á tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020-2021. Hội nghị là hoạt động thường niên dành cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn. Kết quả hội nghị nhằm chọn lựa những đề tài có chất lượng cao để trao giải thưởng, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. Đồng thời, lựa chọn những đề tài có chất lượng cao tham dự giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cũng như nhiều cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học khác.

Kế hoạch của Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020-2021 đã được ban hành trong Kế hoạch số 322 /KH-ĐHĐA-NCKH ngày  11  tháng  3  năm 2021. Nay Ban Tổ chức Hội nghị thông báo thể lệ chấm chọn của cuộc thi và thời gian triển khai thực hiện đề tài đến các đơn vị liên quan để thực hiện (được cụ thể trong file đính kèm).

Trường Đại học Đông Á thông báo và đề nghị lãnh đạo các đơn vị liên quan triển khai để giảng viên và sinh viên trong đơn vị được biết và tích cực hưởng ứng.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Khoa học, điện thoại nội bộ: 148, email: nckh@donga.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến cô Quỳnh Như, điện thoại: 0905 705 847, email: nhuntq@donga.edu.vn.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- BGH (Báo cáo);

- Lưu VT, P.KH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                              Đã ký

 

Lương Minh Sâm