Thông báo Về việc nộp lệ phí đưa đón học Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên khóa 2020

Nhà trường thông báo về việc nộp lệ phí phương tiện đưa đón sinh viên từ Trường Đại học Đông Á đến Trường Quân sự Quân Khu 5 học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) đối với sinh viên (SV) bậc đại học chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNGÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 516/TB-ĐHĐA-GDQP

                                              Đà Nẵng, ngày 14  tháng 4  năm 2021

                         

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp lệ phí đưa đón học Giáo dục Quốc phòng - An ninh

đối với sinh viên khóa 2020

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh số 508   /KH-ĐHĐA-GDQP, số 509/KH-ĐHĐA-GDQP và Kế hoạch số 510/KH-ĐHĐA-GDQP ngày 12/04/2021 của Trường Đại học Đông Á.

Nhà trường thông báo về việc nộp lệ phí phương tiện đưa đón sinh viên từ Trường Đại học Đông Á đến Trường Quân sự Quân Khu 5 học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) đối với sinh viên (SV) bậc đại học chính quy như sau:

  1. Đối tượng nộp lệ phí:  SV bậc đại học chính quy nhập học năm 2020 và những SV khóa trước có đơn đề nghị học môn GDQP-AN.
  2. Lệ phí đưa đón: 35.000 đồng/SV.
  3. Thời gian nộp: Từ ngày 14/04/2021 đến hết ngày 20/04/2021.
  4. Hình thức nộp: Lớp trưởng các lớp thu lệ phí theo đơn vị lớp và nộp trực tiếp tại phòng 201 (Cô Bích Liên).
  5. CVHT các lớp cố trách nhiệm truyền thông nội dung này, đôn đốc và nhắc nhở SV hoàn thành lệ phí đúng thời gian trên.
  6. Mỗi SV nộp lệ phí sẽ được nhận 01 phiếu đăng ký xe đưa đón. Phiếu đăng ký chỉ sử dụng một lần cho một khóa học GDQP-AN. Phiếu không hoàn trả, mất phiếu phải đăng ký và nộp lại lệ phí. SV điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký, lên đúng xe và nộp lại phiếu theo hướng dẫn khi lên xe cho Trung tâm GDQP-AN.

Vậy Nhà trường thông báo đến CVHT, SV bậc đại học chính quy nhập học năm 2020 được biết và nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG

- SV khóa 20 ĐHCQ;                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- TT.GDTC-QP

- CVHT,P.KTTC                                                                                      Đã ký

- Lưu VT.

 

                                                                                                   TS. Đỗ Trọng Tuấn