Thông báo Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 384/TB-ĐHĐA-TCQP                               

  Đà Nẵng, ngày 20  tháng 03 năm 2021

    

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại môn

 Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

 
 

 

Thực hiện kế hoạch Năm học 2020-2021, Trung tâm Giáo dục Thể chất - Quốc phòng thông báo đến các đơn vị (phòng/khoa), Cố vấn học tập và sinh viên (SV) về việc đăng ký học lại môn Giáo dục Thể chất (GDTC) và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) như sau:

  1. Đối tượng: SV các khóa trước (Khóa 17,18,19) chưa hoàn thành Chương trình môn GDTC, môn GDQP-AN đối với Bậc đại học hệ chính quy và hệ liên thông.
  2. Thời gian đăng ký : Từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 10/04/2021.
  3. Hình thức đăng ký: SV liên hệ Trung tâm Giáo dục Thể chất - Quốc phòng để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký học môn GDTC, GDQP-AN (Cô Tính, điện thoại: 0905010735; Email: tinhltn@donga.edu.vn).
  4. Đề nghị Cố vấn học tập truyền thông nội dung này đến SV và triển khai cho SV đăng ký học lại môn GDTC và GDQP-AN.
  5. Sau thời gian trên nếu SV không đăng ký học lại thì mọi vấn đề liên quan đến việc xét tốt nghiệp chậm trễ của SV Trung tâm Giáo dục Thể chất -Quốc phòng không chịu trách nhiệm.

          Vậy Trung tâm Giáo dục Thể chất - Quốc phòng thông báo đến các đơn vị (phòng/khoa), Cố vấn học tập, SV được biết để triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng , khoa, TT (để biết);                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  - CVHT để đôn đốc;                                                                                

  - SV để thực hiện;                                                                                        (Đã ký)

  - Lưu: VT, TT, QLĐT&CTSV.                                                             

                                                                                               

                                                                                                          TS. ĐỖ TRỌNG TUẤN