Thông báo số 2 về Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021

   Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sinh viên không học tập trung tại trường nên Cuộc thi SV NCKH cấp trường năm học 2020-2021 sẽ dời thời gian tổ chức sang ngày 28/05/2021. Theo đó, các mốc thời gian thực hiện các nội dung công việc quan trọng để chuẩn bị cho cuộc thi cũng thay đổi.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

 

 

        Số: 655 /TB-ĐHĐA-NCKH                                  Đà Nẵng, ngày  13 tháng 5  năm 2021

 

THÔNG BÁO (SỐ 2)

Về việc hướng dẫn thực hiện Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

Năm học 2020-2021

 

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô thuộc các Khoa

 

            Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sinh viên không học tập trung tại trường nên Cuộc thi SV NCKH cấp trường năm học 2020-2021 sẽ dời thời gian tổ chức sang ngày 28/05/2021. Theo đó, các mốc thời gian thực hiện các nội dung công việc quan trọng để chuẩn bị cho cuộc thi cũng thay đổi. Qúy Thầy/Cô theo dõi bảng sau để thực hiện:

 

NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

 

TT

Nội dung công việc

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

1

Khoa tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp khoa

Trước ngày 12/05/2021

Khoa

 

 

2

Khoa lập danh sách CBGV và SV tham dự Hội nghị, gửi về Phòng QL. Khoa học

12/05/2021 – 14/05/2021

Khoa

Mẫu 01/SVNCKH

3

Khoa lập danh sách SV/ nhóm SV tham gia báo cáo, gửi về Phòng QL. Khoa học

15/05/2021-17/05/2021

Khoa

Mẫu 02/SV NCKH

4

Hướng dẫn SV thiết kế file trình chiếu và cách thuyết trình đề tài

20/05/2021

- P. QLKH

- SV

- GVHD

- SV/nhóm SV  tự thiết kế bài dự thi của mình.

- GVHD tham gia hướng dẫn SV khi thiết kế

- Tập trung SV và lựa chọn 2 đề tài trình chiếu đề từ đó các đội còn lại học tập, rút kinh nghiệm khi thực hiện

 

5

Nộp sản phẩm dự thi về Phòng QL. Khoa học:

- Bài báo khoa học

- Đề cương đề tài

- File thiết kế báo cáo

24/05/2021 – 25/05/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

- Mẫu 03/SV NCKH

- Mẫu 04/SV NCKH

6

Nộp bản in khổ A0 về Phòng QL. Khoa học – P.306

24/5/2021 – 25/5/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

- Mẫu 05/SV NCKH

- Thết kế và in poster cho cả 2 hình thức báo  cáo

7

Phòng Khoa học gửi sản phẩm nghiên cứu đi phản biện

24/05/2021– 26/05/2021

- Phòng QL. Khoa học

- Hội đồng phản biện bài báo

 

8

Hội đồng phản biện họp thống nhất các bài báo đủ điều kiện đăng trên Tập san chuyên đề Khoa học và Giáo dục của nhà trường

27/05/2021

Hội đồng phản biện bài báo

 

9

Họp Ban thẩm định nội dung của đề tài trước khi diễn ra hội nghị

27/05/2021

- Ban thẩm định nội dung

- Ban tổ chức

 

10

- Nhận lại bản A0 từ Phòng QL. Khoa học để trưng bày.

- Thiết kế gian hàng trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ: Poster, sản phẩm nghiên cứu, hình ảnh hoạt động KHCN của khối ngành

27/05/2021

- Ban tổ chức

- Trưởng các Khối ngành

- Cá nhân/đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế của khối ngành

- SV thực hiện

- Phòng CSVC&ĐT

- P. HC - NS

- Các khối ngành sẽ nhận vị trí trưng bày của khối ngành mình từ BTC

- Các khối ngành chịu trách nhiệm thiết kế, trang trí không gian trưng bày KHCN của khối ngành mình đẹp, ấn tượng.

- Việc thiết kế, bố trí không gian trưng bày phải hoàn thành trước 17h ngày 27/5/2021

11

Tổ chức Cuộc thi

28/05/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- GV , SV đăng ký tham dự cuộc thi

- Khoa (đôn đốc)

 

12

Sinh viên/nhóm sinh viên báo cáo poster có mặt lúc 7h sáng tại Phòng Khoa học để nhận lại bản poster và tiến hành treo tại tiền sảnh Hội trường Edison

28/05/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

13

Sinh viên/nhóm sinh viên có báo cáo poster có mặt tại khu vực treo báo cáo vào lúc 8h30 sáng để trình bày nội dung báo cáo

28/05/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

14

Nộp bài hoàn thiện sau phản biện đối với những bài báo được chấp thuận đăng trên Tập san chuyên đề Khoa học và Giáo dục của Nhà trường về Phòng QL. Khoa học

05/06/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

 

 

Trường Đại học Đông Á thông báo và đề nghị lãnh đạo các đơn vị liên quan triển khai để giảng viên và sinh viên trong đơn vị được biết và thực hiện.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng QL. Khoa học, điện thoại nội bộ: 148, email: nckh@donga.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến cô Quỳnh Như, điện thoại: 0905 705 847, email: nhuntq@donga.edu.vn.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- BGH (Báo cáo);

- Lưu VT, P.KH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                 Đã ký

 

 

Lương Minh Sâm