Quà tặng âm nhạc sô 30 (Favela)

Hello all beloved students of Dong A university!!

How  is your last vacation? Is it great? Perhaps, all you guys have a memorable vacation, right? Any way, coming back to class is more important. Hope you have productive and energy lession.

Today, please to give you a new song. Certaintly, you’ll prefer it.

It’s “Favela” which is a song performed by Ina Wroldsen and Alok.

She said “ I wrote ‘Favela’ after watching a documentary called Stuck, it focused on women in South America and the struggles they face. ‘Favela’ is my tribute to girls growing up in societies that don’t offer up the opportunities that a lot of us take for granted.”

What an meaningful song, right?

Let’s listen: https://www.youtube.com/watch?v=B3dAi8Bbd1w

Some new words :

  1. Hazel / 'heiz/ (n) : cây phỉ/ gỗ phỉ, gậy bằng gỗ phỉ /màu nâu đỏ, màu nâu lục nhạt (mắt...)
  2. Lie / lai/ (v) : nằm, nằm nghỉ. (n) : sự nói dối, sự nói láo, sự nói điêu, sự dối trá, sự lừa dối, sự lừa gạt
  3. Favela  (n) : chỉ những khu ổ chuột ở Brazil, được biết đến như là những nơi chính trị không ổn định, nơi của các băng đảng tội phạm,  thuế cao và sự đói
  4. Hill /hil/ (n): ngọn đồi
  5. Santa Teresa (n): không phải những khu ổ chuột, mặc dù ở trên những ngọn đồi như Favela. Santa Teresa với mức phát triển cao, nổi tiếng với các điểm tham quan văn hóa hấp dẫn
  6. Underneath /,ʌndə'ni:θ/ (prep.) : bên dưới, dưới (n):  phần dưới, bên dưới, mặt dưới
  7. The Redeemer /ri'di:mə/ (n) :  Chúa Cứu thế, Chúa Giê-xu.
  8. Alive /ə'laiv/ (adj) : sống, còn sống, đang sống
  9. right-handed /'raithændid/ (adj) : thuận tay phải.

Lyric:

[Verse 1]
As the sun rises
She opens up her hazel, beautiful eyes
And begins
Her baby cries
She picks him up and tells him beautiful lies
Again

[Chorus]
She come from the favela-la

Hills of Santa Teresa
Underneath the Redeemer
And the sun in the sky
She come from the favela-la
Ask me e aí, beleza?
Underneath the Redeemer
Where the hills come alive

[Post-Chorus]
She works the favela night
She works the favela night
Favela
She works the favela night

[Verse 2]
And the wind blows
She lives on lonely streets where nobody goes alone
Just a young girl
Born on the left side of this right-handed world
She knows