Ngôn ngữ Trung

Năm 1

Học kỳ Mã HP Tên học phần Mã HP Tên học phần
HK 1 SKIL2001 Phương pháp học đại học CLAN2004 Ngữ âm - Văn tự tiếng Trung Quốc
SKIL2002 Kỹ năng giao tiếp thuyết trình CLAN2007 Tiếng Trung quốc tổng hợp 1
SKIL2004 Kỹ năng truyền thông CLAN2008 Tiếng Trung quốc tổng hợp 2
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh CLAN2009 Tiếng Trung quốc tổng hợp 3
INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT CLAN2010 Tiếng Trung quốc tổng hợp 4
GLAW1001 Pháp luật đại cương   Giáo dục thể chất 1
CLAN1002 Nhập môn nghề nghiệp    
HK 2 SKIL2003 Kỹ năng viết, soạn thảo văn bản CLAN2012 Nghe 1
PHIL2005 Thi thuyết trình Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ CLAN2016 Nói 1
INFO2002 Chuẩn MOS Word CLAN2020 Đọc 1
CLAN2011 Từ pháp CLAN2024 Viết 1
HK hè PHYE1001 Giáo dục thể chất 1 DEFE3002 Giáo dục quốc phòng 2
DEFE3001 Giáo dục quốc phòng 1 DEFE2003 Giáo dục quốc phòng 3

Năm 2

Học kỳ Mã HP Tên học phần Mã HP Tên học phần
HK 3 SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học         CLAN2017   Nói 2
  ELAN1065   Luật Doanh nghiệp CLAN2021 Đọc 2
ELAN3007 Syntax & Semantics CLAN2025 Viết 2
ELAN2008 Theory of translation CLAN2006 Cú pháp
CLAN2013 Nghe 2 PHYE1002 Giáo dục thể chất 2
HK 4 CLAN2003 Đất nước học Trung Quốc CLAN2022 Đọc 3
CLAN2005 Từ vựng tiếng Trung Quốc CLAN2026 Viết 3
CLAN2014 Nghe 3 PHYE1003 Giáo dục thể chất 3
CLAN2018 Nói 3 CLAN3028 Thực tập Nghề nghiệp 1     

Năm 3

Học kỳ Mã HP Tên học phần Mã HP Tên học phần
HK 5 JAPA3001 Tiếng Nhật 1 (tùy chọn) CLAN2015 Nghe 4
CHIN3001 Tiếng Hàn 1 (tùy chọn) CLAN2019 Nói 4
  Tiếng Anh 1 CLAN2023 Đọc 4
CLAN3029 Lý thuyết dịch CLAN2027 Viết 4
CLAN2030 Thực hành dịch 1 CLAN2031 Ngôn ngữ báo chí
HK 6 SKIL1006 Kỹ năng tìm việc: Hướng dẫn xây dựng Hồ sơ năng lực và kỹ thuật phỏng vấn (tính ở HK7) CLAN2033 Ngôn ngữ học đối chiếu
JAPA3002 Tiếng Nhật 2 (tùy chọn) CLAN2034 Lịch sử văn học Trung Quốc
KOR3002 Tiếng Hàn 2 (tùy chọn) CLAN2036 Viết thư tín thương mại
  Tiếng Anh 2 CLAN2037 Thực hành dịch 3
CLAN2035 Thực hành dịch 2 CLAN2040 Dịch chuyên ngành 2
CLAN2038 Dịch chuyên ngành 1    

Năm 4

Học kỳ Mã HP Tên học phần Mã HP Tên học phần
HK 7 SKIL1006 Kỹ năng tìm việc (Doanh nghiệp phỏng vấn) CLAN2041 Tiếng Trung Quốc cổ đại
PHIL3001 Triết học Mac-Lênin CLAN2042 Hán ngữ và văn hóa
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lenin CLAN2043 Dịch chuyên ngành 3
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học CLAN2044 Dịch chuyên ngành 4
PHIL2004 Lịch sử ĐCSVN - Thực hiện hoạt động cộng đồng CLAN2045 Dịch chuyên ngành 5
JAPA3003 Tiếng Nhật 3 (tùy chọn) CLAN2046 Thực hành dịch 4
CHIN3003 Tiếng Hàn 3 (tùy chọn) CLAN2047 Thực hành dịch 5
  Tiếng Anh 3 CLAN2048 Tiếng Hán cho doanh nghiệp
MATH2001 Xác suất thống kê CLAN4049 Thực tập nghề nghiệp 2 (Biên phiên dịch)
HK 8 CLAN7058 Thực tập TN & Khóa luận TN    
Từ khóa