Thông báo về việc giữ thói quen mang khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  81 / TB-ĐHĐA-HC

             Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v giữ thói quen mang khẩu trang, không bắt tay

và rửa tay sạch bằng xà phòng hay bằng dung dịch sát khuẩn

 

 

Dịch bệnh Covid-19 vừa rồi đã khiến cả thế giới vô vàn tổn thất, tính đến nay đã có hơn 8.1 triệu ca nhiễm bệnh và 439,519 người chết mà không được gặp mặt người thân.

Việt Nam chúng ta đã rất nỗ lực ngăn chặn được dịch bệnh này, nhưng đến nay dịch bệnh còn đang có xu hướng bùng phát trở lại ở một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản…..

 Tuy nhiên, vì phải bang giao để phát triển, Việt Nam chúng ta phải mở cửa các bến cảng sân bay hàng không, đường thủy, đường bộ trở lại. Nên việc kiểm soát dịch bệnh càng phải được đặt vào tình trạng cảnh giác cao và thường xuyên. Qua đại dịch Covid này, cho thấy các thói quen mang khẩu trang, không bắt tay và rửa tay sạch bằng xà phòng thường xuyên hoặc bằng dung dịch sát khuẩn mà chúng ta đã tạo lập được chính là vốn liếng ít tốn kém mà hiệu quả.

            Vì thế GV, SV và CBNV chúng ta cần phải tiếp tục giữ các thói quen này để phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ cho chính mình và cho cả cộng đồng xã hội.                                          

Nay nhà trường thông báo đến GV, SV và CBNV tiếp tục thực hiện và chia sẻ đến người thân cùng thực hiện.

                                                                                                       

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG       
- BGH (b/cáo);

- Phòng/ Khoa/TT, SV (t/hiện);                                                                                   

 - Lưu: VT, HC.                                                                                                            Đã ký

 

                                                                TS. Nguyễn Thị Anh Đào