LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LÝ THUYẾT)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LÝ THUYẾT)

BẬC ĐẠI HỌCHỆ CHÍNH QUY KHÓA 2014 - 2018 (NGÔN NGỮ ANH, ĐIỀU DƯỠNG)

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
     Số: … /LT-ĐHĐA/ĐT Đà Nẵng, ngày     tháng 06 năm 2018

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LÝ THUYẾT)
BẬC ĐẠI HỌCHỆ CHÍNH QUY KHÓA 2014 - 2018

 

TT Ngành Lớp Môn thi Buổi thi Ngày thi Phòng thi
1 Ngôn ngữ Anh NA14A1.1
NA14A1.2
Speaking 13h30 15/06/2018 501
502
Listening 7h30 16/06/2018
Reading & Writing 9h30 16/06/2018
2 Điều dưỡng DD14A1.1
DD14A1.2
DD14A1.3
DD14A1.4
DD15B1.1
Lý thuyết tổng hợp 7h30 16/06/2018 505
506
507
508
510
3 Hội đồng thi tốt nghiệp Phòng dự phòng       504
Phòng hội đồng thi       320
* Ghi chú:
            * Thời gian thi: Buổi sáng từ 7h30; Buổi chiều từ 13h30
             * Sinh viên thực hiện mặc đồng phục và mang thẻ SV đầy đủ khi tham gia thi.
        TL. HiỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :     TRƯỞNG PHÒNG QLĐT & CTSV
- Ban Giám hiệu; {để c/đ}        
- Các Khoa/Phòng/Ban; {để t/h}        
- SV các lớp;          
- Lưu: VT, ĐT.