Đại học Đông Á trao hơn 2 tỷ đồng học bổng khuyến tài, khuyến học